PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe PLN EUR
lata 2023 2022 2023 2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 092 156,06 9 748 044,34 2 228 636,18 2 079 228
Koszty działalności operacyjnej 9 595 130,61 9 542 357,52 2 118 878,77 2 035 356
Zysk ze sprzedaży 497 025,45 205 686,82 109 757,41 43 872
Zysk z działalności operacyjnej -570 822,75 -98 357,50 -126 053,96 -20 979
Zysk brutto -877 492,62 -238 484,49 -193 775,42 -50 868
Zysk netto -755 913,91 -422 064,81 -166 927,37 -90 025
Amortyzacja 1 981 915,55 490 064,81 437 663,49 104 582
Aktywa trwale 6 210 026,08 8 161 497,08 1 428 248,87 1 740 228
Aktywa obrotowe 4 135 064,21 3 234 467,16 951 026,73 689 667
Aktywa razem 10 345 090,29 11 395 964,24 2 379 275,60 2 429 895
Kapitał własny 2 207 425,27 2 963 338,38 507 687,50 631 855
Zobowiązania krótkoterminowe 4 253 959,66 2 753 340,17 978 371,59 587 079
Zobowiązanie długoterminowe 0 950 000,00 0 202 563
Razem zobowiązania 4 253 959,66 3 703 340,17 978 371,59 789 642
Pasywa razem 10 345 090,29 11 395 964,24 2 379 275,60 2 429 895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -82 136,25 -2 801 542,49 -18 138,03 -597 560
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 001,12 -91 951,98 -4 195,99 -19 613
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -123 103,41 -2 434 958,12 -27 184,75 519 369
Przepływy pieniężne netto -224 240,78 -458 536,35 -49 518,77 -97 804

Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA