PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe PLN PLN
lata 2022 2021 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9748044,34 7254738,96 5 296 003 2 489 177
Koszty działalności operacyjnej 9542357,52 6908936,34 4 042 565 2 680 514
Zysk ze sprzedaży 205686,82 345802,62 1 253 438 -191 336
Zysk z działalności operacyjnej -98357,5 -437693,26 719 993 -124 861
Zysk brutto -238484,49 -509303,1 630 703 -149 573
Zysk netto -422064,81 -364410,67 635 644 -102 164
Amortyzacja 490064,81 425254,1 397 698 11 425
Aktywa trwale 8161497,08 5470327,02 2 721 149 1 211 844
Aktywa obrotowe 3234467,16 3197523,07 4 360 858 4 136 799
Aktywa razem 11395964,24 8667850,09 7 082 007 5 348 643
Kapitał własny 2963338,38 3385403,19 3 749 813 3 114 168
Zobowiązania krótkoterminowe 2753340,17 1855971,95 931 585 777 377
Zobowiązanie długoterminowe 950000 0 0 0
Razem zobowiązania 3703340,17 1855971,95 931 585 777 377
Pasywa razem 11395964,24 8667850,09 7 082 007 5 348 643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2801542,49 -2563437,21 -193 156 -1 444 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -91951,98 -250214,29 -96 379 -4 037
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2434958,12 -2427280,24 915 623 1 259 681
Przepływy pieniężne netto -458536,35 -386371,26 626 087 -188 877

Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA