PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe PLN EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 002 935 1 318 055 703 774 310 518
Koszty działalności operacyjnej 2 030 052 1 628 085 475 767 383 557
Zysk ze sprzedaży 972 882 -310 030 228 007 -73 039
Zysk z działalności operacyjnej 860 991 -310 198 201 784 -73 079
Zysk brutto 828 804 -333 277 194 240 -78 516
Zysk netto 807 494 -332 759 189 246 -78 394
Amortyzacja 32 435 55 146 7 602 12 992
Aktywa trwale 1 475 653 480 650 343 175 115 239
Aktywa obrotowe 2 774 054 2 407 492 645 129 577 212
Aktywa razem 4 249 707 2 888 142 988 304 692 451
Kapitał własny 3 216 333 2 408 839 747 984 577 535
Zobowiązanie krótkoterminowe 215 020 146 058 50 005 35 018
Zobowiązanie długoterminowe 0 0 0 0
Razem zobowiązania 215 020 146 058 50 005 35 018
Pasywa razem 4 249 707 2 888 142 988 304 692 451
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 947 347 -609 829 222 022 -143 668
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -965 040 -475 776 -226 169 -112 087
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 399 527 289 288 93 634 68 153
Przepływy pieniężne netto 381 834 -796 317 89 487 -187 603

Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA