PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe PLN PLN
2021 2020 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7254738,96 5 296 003 2 489 177 3 002 935
Koszty działalności operacyjnej 6908936,34 4 042 565 2 680 514 2 030 052
Zysk ze sprzedaży 345802,62 1 253 438 -191 336 972 882
Zysk z działalności operacyjnej -437693,26 719 993 -124 861 860 991
Zysk brutto -482998,73 630 703 -149 573 828 804
Zysk netto -451339,1 635 644 -102 164  807 494
Amortyzacja 425254,1 397 698 11 425 32 435
Aktywa trwale 5367075,66 2 721 149 1 211 844 1 475 653
Aktywa obrotowe 3197523,07 4 360 858 4 136 799 2 774 054
Aktywa razem 8564598,73 7 082 007 5 348 643 4 249 707
Kapitał własny 3298474,76 3 749 813 3 114 168  3 216 333
Zobowiązania krótkoterminowe 1855971,95 931 585 777 377 215 020
Zobowiązanie długoterminowe 0 0 0 0
Razem zobowiązania 1855971,95 931 585 777 377 215 020
Pasywa razem 8564598,73 7 082 007 5 348 643 4 249 707
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2639579,01 -193 156 -1 444 521 947 347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -250214,29 -96 379 -4 037 -965 040
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2503422,04 915 623 1 259 681 399 527
Przepływy pieniężne netto -386371,26 626 087 -188 877 381 834

Prognozy finansowe

Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA