Draw Distance Spółka Akcyjna

ul. Cystersów 9

31-553 Kraków

tel. +123461141

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000615245, NIP 712-316-28-44, REGON 060475890

Kapitał zakładowy 1 311 200,00 zł w całości opłacony