O SPÓŁCE

Draw Distance S.A. (wcześniej jako iFun4all) istnieje od 12 lat. Od 2016 r. Spółka jest notowana na NewConnect.Draw Distance to 35 osób z doświadczeniem w takich firmach tworzących gry, jak Bloober Team, Techland, Flying Wild Hog, Artifex Mundi, Ten Square Games, Creative Forge Games, Teyon, SoDigital, czy Simteract.

Od 2015 r. Ukazało się 7 gier Spółki na platformy PC, Mac, PlayStation (PS4, PS5, PS Vita), Xbox (One, Series X|S), Switch, Mixer, iOS + Apple TV, Android. Obecnie powstaje ósma gra – „Serial Cleaners”, która ukaże się jeszcze w tym roku. Draw Distance we współpracy z Paradox Interactive rozpoczęło produkcję cRPG o roboczym tytule „Project Cardinal”, a także przygotowuje materiały koncepcyjne do „Project Swan”.

W 2020 r. Spółka wypracowała 3,3 mln przychodów netto oraz 0,635 mln zysku netto.

CELE EMISJI

  1. „Serial Cleaners” – dokończenie produkcji i wydanie gry.
  2. „Project Cardinal” – produkcja, współfinansowanie i wydanie gry w 2023 r.
  3. GameINN – dokończenie projektu badawczo-rozwojowego. Wypracowanie technologii do tworzenia rozbudowanych narracyjnie gier fabularnych.
  4. Wzmocnienie zespołu – zwiększenie zatrudnienia do 45-50 osób, by tworzyć dwie gry jednocześnie i podnieść kompetencje w zakresie wydawania gier.
  5. Segment AA – zwiększenie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy (z 19,99 USD/EUR na 29,99 USD/EUR).

OFERTA , CENA

W ramach Oferty Publicznej akcji Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

HARMONOGRAM

Terminy
(rok 2021)
Zdarzenie
od 24/06/2021 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji
do 24/09/2021

– do godz. 23.59 dla Zapisów przyjmowanych przez Dom Maklerski

– do godz. 15.00 dla Zapisów przyjmowanych przez Spółkę

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji
do 24/09/2021 (do godz. 23.59) Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji
do 27/09/2021 Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie wielkości poszczególnych transz (jeżeli nastąpi)
do 27/09/2021 Przydział Akcji Nowej Emisji
do 27/09/2021 Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 30/09/2021 Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

ZAPISY

W zakresie inwestorów będących osobami fizycznymi podmiotem upoważniony do przyjmowania zapisów jest NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego na jego platformie inwestycyjnej: https://enwai.pl/flotation oraz Spółka (Formularz zapisu). W zakresie pozostałych inwestorów podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest Spółka. Szczegóły dotyczące zapisów opisane zostały w Dokumencie Informacyjnym

MATERIAŁY DO POBRANIA

NASZE KLUCZOWE PROJEKTY

250x400
vampire-main-icon
vampire-steam
Serial-Cleaner

AKCJONARIAT

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przed emisją Akcji serii C

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej ilości akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team 4 587 165 34,98% 4 587 165 34,98%
Pozostali 8 524 835 65,02% 8 524 835 65,02%
Razem 13 112 000 100,00% 13 112 000 100,00%

 

 

Struktura Akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji serii C przez zewnętrznych akcjonariuszy

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej ilości akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Bloober Team 4 587 165 29,86% 4 587 165 29,86%
Pozostali 8 524 835 55,49% 8 524 835 55,49%
Akcje serii C 2 250 000 14,65% 2 250 000 14,65%
Razem 15 362 000 100,00% 15 362 000 100,00%

Kapitał zakładowy Draw Distance S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 4 587 165 34,98% 34,98%
Pozostali ‭8 524 835 65,02% 65,02%
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 26 czerwca 2020 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Pozostali

(W sumie: 13 112 000)

Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 26 czerwca 2020 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Pozostali

DANE KONTAKTOWE

Michał Mielcarek CEO

Mail : mmielcarek@drawdistance.dev

 

Bartłomiej Mielcarek IR

Tel : 696 093 002

Mail : bmielcarek@drawdistance.dev

 

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager

Tel : 697 613 010

Mail : ddi@ccgroup.pl

 

Biuro Maklerskie

Enwai

https://enwai.pl/contact

Michał Mielcarek

CEO

Mail : mmielcarek@drawdistance.dev

Bartłomiej Mielcarek

IR

Tel : 696 093 002

Mail : bmielcarek@drawdistance.dev

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager

Tel : 697 613 010

Mail : ddi@ccgroup.pl

Biuro Maklerskie

Enwai

Draw Distance S.A. Czerwiec 2021 r.

KOMUNIKAT

Przed uzyskaniem dostępu do informacji i materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z opublikowanych na niej Materiałów.
Niniejszy komunikat ma zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.
Materiały dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii C”, „Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) emitowanych przez Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”).
Akcje Nowej Emisji są oferowane na podstawie dokumentu informacyjnego („Dokument”), o którym jest mowa w art. 37a ustawy z dni 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH“), w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Dokument jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Nowej Emisji, ich Ofercie Publicznej i Emitencie.
Dokument ani Akcje Oferowane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej. Akcje Nowej Emisji nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terytorium Australii, Japonii, Kanady Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność.
Udostępnianie Materiałów nie stanowi oferty sprzedaży Akcji Oferowanych. Nie stanowią one także rekomendacji wydawanych przez Spółkę ani przez żadną inną osobę dotyczącej sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce. Materiały nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Z zastrzeżeniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów prawa, Materiały nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub do osób amerykańskich (US Persons), Australii, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych wymagają rejestracji bądź innego rodzaju autoryzacji we właściwym organie. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących oferowania papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.
Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania Materiałów lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.
Za wyjątkiem Dokumentu, Materiały mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku Materiały (za wyjątkiem Dokumentu) nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.
Materiały (za wyjątkiem Dokumentu) nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że Materiały zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka nie jest odpowiedzialna za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Spółka odpowiada jedynie za umieszczenie na stronie internetowej aktualnych dokumentów ofertowych, w tym Dokumentu. Wszystkie Materiały podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków lub niekompletności Materiałów innych niż Dokument. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej Spółki lub z umieszczonych na niej Materiałów.
Niektóre informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Materiałach w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
Materiały są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Kliknięcie przycisku „DALEJ” oznacza złożenie następującego oświadczenia.
Oświadczam i potwierdzam, że przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i powyższe warunki i niniejszym potwierdzam, że spełniam kryteria dostępu do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Oświadczam i potwierdzam, że nie będę przekazywać ani w inny sposób przesyłać (niezależnie od formy) żadnych materiałów, żadnym osobom na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której udostępnianie materiałów stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów lub wymagałoby zarejestrowania. Oświadczam i potwierdzam, że rozumiem, że naruszenie przeze mnie niniejszych warunków, zapewnień może oznaczać, że dopuszczam się naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
WSTECZ
DALEJ