Raporty bieżące (EBI)

Raport 25/2017 -Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Raport 24/2017 – Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w statucie 

Raport 23/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

Raport 22/2017 – Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A

Raport 21/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport 20/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Raport 19/2017 – Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

Raport 18/2017 – Przedstawienie życiorysów nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

 Raport 17/2017 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

 Raport 16/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r.

 Raport 15/2017 – Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Raport 14/2017 – Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Raport 13/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017r.

 Raport 12/2017 – Raport roczny iFun4all za rok 2016

 Raport 11/2017 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

 Raport 10/2017 – Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2016

 Raport 9/2017 – Raport kwartalny iFun4all S.A za I kwartał 2017 roku

 Raport 8/2017 – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

 Raport 7/2017 – Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

 Raport 6/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 Raport 5/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 Raport 4/2017 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

 Raport 3/2017 – Raport kwartalny iFun4all S.A. za IV kwartał 2016 roku

 Raport 2/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.