Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł (narastająco)

30.06.2016 r. 30.09.2016 r. 30.06.2017 r. 30.09.2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 501,02 850,31 665,96 995,80
Zysk (strata) na działalności operacyjnej – 50,28 – 84,47 – 188,03 – 225,42
Zysk (strata) brutto – 50,46 – 83,74 – 193,43 – 239,70
Zysk (strata) netto – 50,46 – 83,74 – 195,24 – 241,50
Aktywa razem 3 230,05 3 089,54 2 834,03 2 829,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126,01 163,78 287,67 329,71
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 126,01 163,78 132,28 125,60
Kapitał własny 3 104,04 2 925,77 2 546,36 2 500,10
Kapitał zakładowy 1 311,20 1 311,20 1 311,20 1 311,20
Liczba akcji/udziałów 13 112 000 13 112 000 13 112 000 13 112 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję